බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද වුවද බස්නාහිර පලාතේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලය පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් මනු කියවන්නන් ඔවුන්ගේ රාජකාරිය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සිදු කරන බවයි විදුලි බලමණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පවසන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්