සඳ මත ජලය ඇති බවට නසා ආයතනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඔස්සේ ලබාගත් තොරතුරුවලට අනුව සඳමත ස්වභාවික ජලය ඇති බවට ස්ථීර වශයෙන්ම ප්‍රකාශය කළ හැකි බව නාසා ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

සඳ මත ජලය ඇති බවට නාසා ආයතනය ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

සඳ මතුපිට සූර්යාලෝකය වැටෙන ප්‍රාදේශයන්හි ජලය ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.

එම ජලයේ ස්වභාවය පිළිබඳව විද්‍යාඥයින් විසින් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්