රත්නපුර සිරිපාගම ප්‍රදේශයේ ගුරුළුවාන,උතුරු ගිලීමලේ,දකුණු ගිලීමලේ,කැටවල,ඇඹුල්දෙණිය,පාගොඩ,මාපලාන යන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස වලට සංචරණ සිමා පනවා ඇති බව සිරිපාගම පොලීසිය සඳහන් කර සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්