ඉන්දියානු ජනරජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොටට කොන්සල් ජනරල්වරයකු පත් කර ඇත. මෙම කොන්සල් ජනරල්වරයා හම්බන්තොට, මාතර, ගාල්ල සහ මොනරාගල ප්‍රදේශවලට ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙමින් කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට විදේශ කටයුතු ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් පසුගිය අගෝස්තු මස 28 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි හම්බන්තොට කොන්සල් ජනරාල්වරයා ලෙස දිපින් පී.ආර්. පත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ මහකොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබන්නේ ගොපල් භග්ලේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්