මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඉවත් කර තිබේ.

ඒ වෙනුවට නිසි බලධාරියෙකු පත්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව තාක්ෂණ විද්‍යා ආයතනයේ නිසි බලධාරියා ලෙස පත්කර ඇත්තේ ආචාර්ය චමින්ද ලාල් සුජීව ලෙවන්ගමගේ මහතායි.

එම ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු බරපතළ ලෙස අවුල් වී ඇති නිසා එම පියවර ගත් බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා නිකුත් කළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක සඳහන් කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්