අංකය වෙනස් නොකර කැමති දුරකථන ජාල ක්‍රියාකරුවෙකු තෝරා ගැනීමේ පහසුකම ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට