රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ජනවාරි මස වැටුප් ලැබෙන දින පිළිබඳව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

එම නිවේසනයට අනුව, විධායක නොවන සේවකයින්ගේ වැටුප ජනවාරි මස 25 වන දා ගෙවීමට නියමිත අතර විධායක නිලධාරීන්ගේ වැටුප ජනවාරි මස 25 වනදා හෝ 26 වන දා ගෙවීමට නියමිත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්