පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට දින නියම කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. 2023 මාර්තු මස 9 වන දින ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සඳහන් කරයි.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීම ඊයේ දහවල් 12.00න් පසු අවසන් අවසන් වූ බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්