ලංකා සතොස හරහා අලෙවි කරන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12ක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි. සභාපතිවරයා පැවසුවේ මෙම මිල සංශෝධනය අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  සිදුකර ඇති බවයි.

අඩු කරන ලද භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින්.

ලංකා සතොස හරහා අලෙවි කරන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12ක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි. සභාපතිවරයා පැවසුවේ මෙම මිල සංශෝධනය අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  සිදුකර ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්