මේ වසරේ ගත වූ කාලය තුළ සංචාරකයින් 47,353 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණි බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ පසුගිය 01 වනදා සිට 15 දක්වා  දක්වා කාලය තුළ  එම සංචාරකයින් පිරිස මෙරටට පැමිණි බවයි.

ගතවූ කාලය තුළ වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ රුසියාවෙන් බවත්. එම සංඛ්‍යාව 12,064 ක් බවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.මීට අමතරව බ්‍රිතාන්‍යයෙන්  3,862 ක් දෙනෙකු ,ජර්මනියෙන් 3,945,  ඉන්දියාවෙන් 5,838 දෙනෙකු හා ප්‍රංශයෙන් 2,241 දෙනෙකු මෙරටට වාර්තා වූ බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්