අ‘පුර රෝහලේ කුණු ඇද්ද 28ක් සිහි නැතිව වැටේ

අනුරාධපුර රෝහලේ ගබඩා කර තිබූ අප ද්‍රව්‍ය තොගයක් වැලදැමීමට ගිය පිරිසිදු කරන ආයතනයක සේවක සේවාකාවන් 28 දෙනකු හදිසියේ රෝගී වි රෝහල්ගත කළ බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙම සේවිකාවන් ඉවත දමන අප ද්‍රව්‍ය වළක් කපා එය වළදැමීමට සූදානම් වෙද්දී මෙසේ ක්ලාන්තගතියක් ඇති වී ඇතැයි ද වාර්තාවේ. සියලු දෙනා මේවන විට දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

අනුරාධපුර රෝහලේ ගබඩා කර තිබූ අප ද්‍රව්‍ය තොගයක් වැලදැමීමට ගිය පිරිසිදු කරන ආයතනයක සේවක සේවාකාවන් 28 දෙනකු හදිසියේ රෝගී වි රෝහල්ගත කළ බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙම සේවිකාවන් ඉවත දමන අප ද්‍රව්‍ය වළක් කපා එය වළදැමීමට සූදානම් වෙද්දී මෙසේ ක්ලාන්තගතියක් ඇති වී ඇතැයි ද වාර්තාවේ. සියලු දෙනා මේවන විට දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

දයාරත්න ඇඹෝගම

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්