අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පවතින දැඩි ඖධෂ හිගයට වහා විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා වෛද්‍යවරු පිරිසක් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල ඉදිරිපිටදි උද්ඝෝණයක නිරතවුහ.

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පවතින දැඩි ඔසු හිගය කඩිනම් පිළියමක් ලබාදෙන ලෙස රජයට බලකර සිටියේය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් ශාඛාවේ ලේකම් වෛද්‍ය රංජන් ගනේගම මහතා මෙසේ පැවසිය.

‘අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි ඔෘෂධ හිඟයක් හා ශෛල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ හිගයක් තියෙනවා. මේ දවස් ගත්තාම නිදහස් සෞඛ්‍ය කියලා එකක් නැති මට්ටමටම වැටිලා තියෙන්නේ.රෝහල එන ලෙඩ්ඩු තමන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් පිටින් ගන්න වෙලා තිබෙනවා. දොස්තරා විදියට අපිට වගකිමක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතාකරන්න.

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පවතින දැඩි ඖධෂ හිගයට වහා විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා වෛද්‍යවරු පිරිසක් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල ඉදිරිපිටදි උද්ඝෝණයක නිරතවුහ.

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ පවතින දැඩි ඔසු හිගය කඩිනම් පිළියමක් ලබාදෙන ලෙස රජයට බලකර සිටියේය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් ශාඛාවේ ලේකම් වෛද්‍ය රංජන් ගනේගම මහතා මෙසේ පැවසිය.

‘අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි ඔෘෂධ හිඟයක් හා ශෛල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ හිගයක් තියෙනවා. මේ දවස් ගත්තාම නිදහස් සෞඛ්‍ය කියලා එකක් නැති මට්ටමටම වැටිලා තියෙන්නේ.රෝහල එන ලෙඩ්ඩු තමන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් පිටින් ගන්න වෙලා තිබෙනවා. දොස්තරා විදියට අපිට වගකිමක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතාකරන්න.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්