ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා සතොස මගින් තවත් භාන්ඩ වර්ග 4ක මිල පහළදැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සම්බා රුපියල් 05කින්, සුදු කැකුළු (දේශීය) රුපියල් 16කින් , සුදු නාඩු (දේශීය) රුපියල් 07කින්, පාන් පිටි රුපියල් 05කින් මෙලෙස මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ අනුව සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 220කට, සුදු කැකුළු (දේශීය) කිලෝවක් රුපියල් 189කට, සුදු නාඩු (දේශීය) කිලෝවක් රුපියල් 198කට, පාන් පිටි කිලෝවක් රුපියල් 240කට ලබාගත හැකි බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා සතොස පවසයි.

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා සතොස මගින් තවත් භාන්ඩ වර්ග 4ක මිල පහළදැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව සම්බා රුපියල් 05කින්, සුදු කැකුළු (දේශීය) රුපියල් 16කින් , සුදු නාඩු (දේශීය) රුපියල් 07කින්, පාන් පිටි රුපියල් 05කින් මෙලෙස මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්