කුසගින්නේ සිටින පුද්ගලයින් ක්‍රිකට් තරඟ නැරඹීමට නොයා යුතු බව ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා ඇමැති V.Abdurahivanan පවසා තිබෙනවා.

ඔහුගේ එම ප්‍රකාශය මේ වනවිට ඉන්දියාවේ ආන්දෝලනයකට තුඩු දී ඇති අතර ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ තිරුවානන්දපුරම්හි පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රවේශ පත්‍ර වල මිල අධික මන්දැයි මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටිය අවස්ථාවේදී.

එහිදී ඇමතිවරයා පවසා ඇත්තේ බඩගින්නේ සිටින අය ක්‍රීඩාව නැරඹීමට නොයා යුතු බවත් බදු අඩු කළත් සාමාන්‍ය ජනතාවට සහනය නොලැබෙන නිසා බදු අඩු නොකරන බවත්ය.

කුසගින්නේ සිටින පුද්ගලයින් ක්‍රිකට් තරඟ නැරඹීමට නොයා යුතු බව ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා ඇමැති V.Abdurahivanan පවසා තිබෙනවා.

ඔහුගේ එම ප්‍රකාශය මේ වනවිට ඉන්දියාවේ ආන්දෝලනයකට තුඩු දී ඇති අතර ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ තිරුවානන්දපුරම්හි පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රවේශ පත්‍ර වල මිල අධික මන්දැයි මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටිය අවස්ථාවේදී.

එහිදී ඇමතිවරයා පවසා ඇත්තේ බඩගින්නේ සිටින අය ක්‍රීඩාව නැරඹීමට නොයා යුතු බවත් බදු අඩු කළත් සාමාන්‍ය ජනතාවට සහනය නොලැබෙන නිසා බදු අඩු නොකරන බවත්ය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්