ලබන මස මුලදී නව දුම්රිය කාලසටහනක් හඳුන්වා දෙන බව  ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සදහන් කරයි. අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසූවේ පසුගියදා  ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක  සභා රැස්වීමේදීය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ දුම්රිය ගමන්වාර අවලංගු වීම නැවැත්වීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බවත් ඔහු කියා සිටී.

නව දුම්රිය කාලසටහනක් ලබන මස මුලදී හඳුන්වා දෙන බව  ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. මේ මස අග දුම්රිය ගමන්වාර අවලංගු වීම නැවැත්වීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බව ඔහු කියා සිටී. අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසූවේ  ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක  සභා රැස්වීමේදීය.එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ දුම්රිය ගමන්වාර අවලංගු වීම නැවැත්වීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බවත් ඔහු කියා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්