දිස්ත්රික්ක කිහිපයක ගොයම් වගාව ආශ්රිතව පැතිර යන කහ පුල්ලි රෝගය, කීඩෑ උවදුර හා වටපණු රෝගය ආදී රෝග පාලනයට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම වනජීවී හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙම රෝග දිස්ත්රික්ක හතරක පමණ වී වගාව ආශ්රිතව දක්නට ලැබෙන බැවින් රෝග ව්යාප්තිය පාලනය සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බවත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ නිලධාරි කණ්ඩායම් ඒ දිස්ත්රික්කවලට පිටත් කර යවා ඇති තිබෙන බවත් ඔවුන් විසින් රෝග පාලනය සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධවත්, නිර්දේශ කරනු ලබන කෘමිනාශක පිළිබඳවත් ගොවි ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් අරඹා ඇති බවත් ලේකම් වරයා සදහන් කරයි.

මෙම රෝග තත්ත්ව පාලනය සඳහා සියලු පාර්ශ්ව කැදවා වහාම සාකච්ඡාවක් මෙම සතියේ පැවැත්වීමට ද අමාත්යවරයා යෝජනා කොට තිබේ. එමෙන්ම මෙම කටයුතු සදහා අවශ්ය සියලු මුල්ය ප්රතිපාදන රජය මගින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ද අමාත්යවරයා සදහන් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්