මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදුකළ ආදර්ශා කරඳන, අපේක්ෂිත ඇපයක් මත නිදහස් කරන ලෙසට කළ ඉල්ලීම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් ප්‍රතික්ෂේප කළා.

ඒ ඊට අදාළව ඇය ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත සළකා බැලූ අවස්ථාවේදියි. මීට අදාළව මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ කරන ලද පැමිණිල්ල පිළිබඳ මේ වනවිට විමර්ශන සිදුකරන බවයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අධිකරණයට ප්‍රකාශ කළේ.

ඇයට අපේක්ෂිත ඇප ලබා දුනහොත් එකී විමර්ශනවලට බාධාවක් විය හැකි බව ඔවුන් එහිදී ප්‍රකාශ කළා.

මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදුකළ ආදර්ශා කරඳන, අපේක්ෂිත ඇපයක් මත නිදහස් කරන ලෙසට කළ ඉල්ලීම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් ප්‍රතික්ෂේප කළා.

ඒ ඊට අදාළව ඇය ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත සළකා බැලූ අවස්ථාවේදියි. මීට අදාළව මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ කරන ලද පැමිණිල්ල පිළිබඳ මේ වනවිට විමර්ශන සිදුකරන බවයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අධිකරණයට ප්‍රකාශ කළේ.

ඇයට අපේක්ෂිත ඇප ලබා දුනහොත් එකී විමර්ශනවලට බාධාවක් විය හැකි බව ඔවුන් එහිදී ප්‍රකාශ කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්