ධනා… ඒ තමයි අපේ ටීම් එකේ ලස්සනම හිනාවේ අයිතිකාරයා. ඒ වගේම අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉන්න සුපිරිම තරුවක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්.

ධනංජය ද සිල්වා වගේම ඔහුගේ පුංචි දුව ආන්‍යාත් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ජනප්‍රියයි.

අද පුංචි ආන්‍යා එයාගේ පළමුවැනි උපන්දිනය සමරනවා.

ඒ වෙනුවෙන් ධනංජය බිරිඳ සහ පුංචි දියණිය අපූරු ඡායාරූප රූගත කිරීමක් කරලා තිබුණා.

ඒ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන ගමන් දියණියට ආදරණීය සුබපැතුමක් ලියන්නත් ධනංජය අමතක කළේ නැහැ.

“කාලය ඉතා වේගයෙන් පියාසර කරයි! අද ඔබට වයස අවුරුදු එකයි කියා අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ. ඔබ අපේ හදවත්වලට ආශීර්වාද කළා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපට ලැබුණු හොඳම තෑග්ග ඔබයි. සුභ උපන්දිනයක්, මගේ ආදරණීය කුඩා කුමරිය. අම්මගෙයි තාත්තගෙයි ආදරේ…”

ධනා… ඒ තමයි අපේ ටීම් එකේ ලස්සනම හිනාවේ අයිතිකාරයා. ඒ වගේම අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉන්න සුපිරිම තරුවක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්.

ධනංජය ද සිල්වා වගේම ඔහුගේ පුංචි දුව ආන්‍යාත් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ජනප්‍රියයි.

අද පුංචි ආන්‍යා එයාගේ පළමුවැනි උපන්දිනය සමරනවා.

ඒ වෙනුවෙන් ධනංජය බිරිඳ සහ පුංචි දියණිය අපූරු ඡායාරූප රූගත කිරීමක් කරලා තිබුණා.

ඒ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන ගමන් දියණියට ආදරණීය සුබපැතුමක් ලියන්නත් ධනංජය අමතක කළේ නැහැ.

“කාලය ඉතා වේගයෙන් පියාසර කරයි! අද ඔබට වයස අවුරුදු එකයි කියා අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ. ඔබ අපේ හදවත්වලට ආශීර්වාද කළා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපට ලැබුණු හොඳම තෑග්ග ඔබයි. සුභ උපන්දිනයක්, මගේ ආදරණීය කුඩා කුමරිය. අම්මගෙයි තාත්තගෙයි ආදරේ…”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්