අභාවප්‍රාප්ත 16 වන බෙනඩික්ට් පාප් වහන්සේට ගෞරව දැක්වීමක් ලෙස හෙට (05) ජාතික කොඩිය අඩකුඹු කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සියලු රාජ්‍ය ආයතන වලට දැනුම් දී තිබෙි.

අභාවප්‍රාප්ත පාප් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය හෙට (05) සිදුකෙරෙන හෙයින් ඒ වෙනුවෙන් මෙලෙස ගෞරවාචාර දක්වන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

අදාල දැනුම්දීම සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවලට දන්වන ලෙස ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

අභාවප්‍රාප්ත 16 වන බෙනඩික්ට් පාප් වහන්සේට ගෞරව දැක්වීමක් ලෙස හෙට (05) ජාතික කොඩිය අඩකුඹු කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සියලු රාජ්‍ය ආයතන වලට දැනුම් දී තිබෙි.

අභාවප්‍රාප්ත පාප් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය හෙට (05) සිදුකෙරෙන හෙයින් ඒ වෙනුවෙන් මෙලෙස ගෞරවාචාර දක්වන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

අදාල දැනුම්දීම සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවලට දන්වන ලෙස ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්