පාරිභෝගිකයකු මත්පැන් අලවිසලකින් මිල දී ගත් කාල බෝතලයක වීදුරු කටු තිබුණු බවට පාරිභෝගික අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබෙනවා.

සමස්ත ලංකා පාර්භෝගික එකමුතුව, අල්ලස හා දූෂණයට එරෙහි පුරවැසි බලය සහ මගෙන් රටට සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරින් විසිනු යි මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

වත්තල එඬේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අලවිසලකින් මෙම මත්පැන් බෝතලය අදාළ පුද්ගලයා විසින් මිල දී ගෙන ඇති බව සඳහන්.

ඔහු එම මත්පැන් බෝතලය පානය කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාවේ දී යි බෝතලය තුළ වීදුරු කටු ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත්තේ.

පාරිභෝගිකයකු මත්පැන් අලවිසලකින් මිල දී ගත් කාල බෝතලයක වීදුරු කටු තිබුණු බවට පාරිභෝගික අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබෙනවා.

සමස්ත ලංකා පාර්භෝගික එකමුතුව, අල්ලස හා දූෂණයට එරෙහි පුරවැසි බලය සහ මගෙන් රටට සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරින් විසිනු යි මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

වත්තල එඬේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අලවිසලකින් මෙම මත්පැන් බෝතලය අදාළ පුද්ගලයා විසින් මිල දී ගෙන ඇති බව සඳහන්.

ඔහු එම මත්පැන් බෝතලය පානය කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාවේ දී යි බෝතලය තුළ වීදුරු කටු ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත්තේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්