යක්කල රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ බලපත් රහිත කොට ලොරියක් යක්කල පොලීසිය වෙත රැගෙන විත් නතරකර තිබියදී , රියදුරා ලොරිය පණ ගන්වා කිරිඳිවැල මාර්ගය ඔස්සේ නොනවත්වා ධාවනය කරද්දී අහසට වෙඩි තබා ලොරිය නවතා රියදුරු අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව යක්කල පොලීසිය පවසයි.

යක්කල පොලීසියට අනුයුක්ත රථවාහන අංශයේ නිලධාරීන් දෙදෙනා විසින් කොළඹ – මහනුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී සැකකටයුතු කොට ලොරියක් අද (3) පෙරවරුවේ, පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී ප්‍රවාහන කිරීමේ බලපත්‍රයක් නොමැතිව දැව කදන් තොගයක් රැගෙන යාම මත ලොරිය යක්කල පොලීසිය වෙත රැගෙන විත් ඇත.

ලොරිය පොලීසිය ඉදිරිපිට නවත්වා තබන ලෙස රියදුරුට දැනුම්දී රථවාහන නිලධාරීන් පොලිස්ථානය තුළට ගිය අවස්ථාවේ රියදුරු දැව ලොරිය පණගන්වා යක්කල – කිරිඳිවැල මාර්ගය ඔස්සේ ධාවනය කොට ඇති අතර වහා ක්‍රියාත්මක වූ පොලිස් නිලධාරීන් ලොරිය පසුපස හඹා ගොස් නතර කරන ලෙස අණ කළද නොනවත්වාම ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් අහසට වෙඩි දෙකක් තැබීමෙන් පසුව පිළිකුත්තුව ප්‍රදේශයේදී ලොරිය නතරකර ගැනීමට හැකිවූ බව පොලීසිය පවසයි.

යක්කල රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ බලපත් රහිත කොට ලොරියක් යක්කල පොලීසිය වෙත රැගෙන විත් නතරකර තිබියදී , රියදුරා ලොරිය පණ ගන්වා කිරිඳිවැල මාර්ගය ඔස්සේ නොනවත්වා ධාවනය කරද්දී අහසට වෙඩි තබා ලොරිය නවතා රියදුරු අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව යක්කල පොලීසිය පවසයි.

යක්කල පොලීසියට අනුයුක්ත රථවාහන අංශයේ නිලධාරීන් දෙදෙනා විසින් කොළඹ – මහනුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී සැකකටයුතු කොට ලොරියක් අද (3) පෙරවරුවේ, පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී ප්‍රවාහන කිරීමේ බලපත්‍රයක් නොමැතිව දැව කදන් තොගයක් රැගෙන යාම මත ලොරිය යක්කල පොලීසිය වෙත රැගෙන විත් ඇත.

ලොරිය පොලීසිය ඉදිරිපිට නවත්වා තබන ලෙස රියදුරුට දැනුම්දී රථවාහන නිලධාරීන් පොලිස්ථානය තුළට ගිය අවස්ථාවේ රියදුරු දැව ලොරිය පණගන්වා යක්කල – කිරිඳිවැල මාර්ගය ඔස්සේ ධාවනය කොට ඇති අතර වහා ක්‍රියාත්මක වූ පොලිස් නිලධාරීන් ලොරිය පසුපස හඹා ගොස් නතර කරන ලෙස අණ කළද නොනවත්වාම ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් අහසට වෙඩි දෙකක් තැබීමෙන් පසුව පිළිකුත්තුව ප්‍රදේශයේදී ලොරිය නතරකර ගැනීමට හැකිවූ බව පොලීසිය පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්