බීල ජෝගි දාලා ගෙදර ඇවිල්ල කාල යමු

පසුගියදා මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් ආශු මාරසිංහ මහතාගේ අපයෝජන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ ආශු මාරසිංහ මහතාගේ අනියම් බිරිඳ බව කියන ආදර්ශ කන්ද ගම මහත්මියගේ තවත් හඬපටයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබේ.

“ගෙදර ඉන්නේ . හැපි නිව් ඉයර් තාම නෑනේ.
දැනට නෑ ගෙදර ඉන්නවා. ඇවිල්ල ෆුල් ෆන් එකක් දාලා පිස්සුවක් නටලා යමු. අපේ ගෙදර ඉමු.
අපි එහෙනම් එතන බීල ජෝගි දාලා ගෙදර ඇවිල්ල කාල යමු . එහෙම එකක් කරමු. නංගිවත් එක්ක පොඩි අඩියක් ගහලා. ”

අදාල හඩපටය පහතින්,

බීල ජෝගි දාලා ගෙදර ඇවිල්ල කාල යමු

පසුගියදා මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් ආශු මාරසිංහ මහතාගේ අපයෝජන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ ආශු මාරසිංහ මහතාගේ අනියම් බිරිඳ බව කියන ආදර්ශ කන්ද ගම මහත්මියගේ තවත් හඬපටයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබේ.

“ගෙදර ඉන්නේ . හැපි නිව් ඉයර් තාම නෑනේ.
දැනට නෑ ගෙදර ඉන්නවා. ඇවිල්ල ෆුල් ෆන් එකක් දාලා පිස්සුවක් නටලා යමු. අපේ ගෙදර ඉමු.
අපි එහෙනම් එතන බීල ජෝගි දාලා ගෙදර ඇවිල්ල කාල යමු . එහෙම එකක් කරමු. නංගිවත් එක්ක පොඩි අඩියක් ගහලා. ”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්