අද (25) දින  2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව,  https://www.doenets.lk/examresults   වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි  වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්