අද සිට ලංකා සතොස භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක මිල පහත දැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව

  • සුදු සීනි මිල රුපියල් 9කින්,
  • තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 14කින්,
  • සුදු ලූනු මිල රුපියල් 30කින්
  • ලොකු ලූනු මිල රුපියල් 43කින්

පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම මිල පහළ දැමීමත් සමඟ

  • සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 229කට,
  • තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 265කට,
  • සුදු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 495කට,
  • ලොකු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 255කට

පාරිභෝගිකයුන්ට සතොස හරහා මිලදීගත හැක.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්