අද (30) දිනයේ ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල තවත් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව රන් මිල

රන් අවුන්ස – රු. 603,983.00 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,310.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.170,450.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු. 19,540.00 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.156,300.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.18,650.00 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.149,200.00

ලෙස සදහන් වේ

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්