ලංකා සතොස විසින් අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩුකිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

එම මිල අඩුකිරීම සැප්තැම්බර් 22 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්