විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා ආචාරධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම වෙනුවෙන් හැකිවන  නව විකාශන නීතියක් හඳුන්වා දීම සඳහා වන යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත්කර ඇත.

 

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව මහජනතාවට වගවන මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙම අනුකමිටුව පත් කර තිබේ.

 

එහි සභාපතීත්වය දරනු ලබන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයායි.

http://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්