කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ විදේශ සංචාර අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා පමණක් සීමා කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

එමෙන්ම ඊට අමතරව එවැනි සංචාර සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන, අදාළ සංචාරයේ රාජකාරි කටයුතු සිදු කරන කිහිප දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් පමණක් සහභාගි කර ගත යුතු බවද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කල අදාළ යෝජනාවේ සඳහන් වේ.

රට මුහුණ දී තිබෙන දැඩි ආර්ථික අපහසුතා හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්