අද (සැප්. 21) දිනයේ කහහේන, හංවැල්ල, ජල්තර – රණාල, කඩුවෙල, මාපිටිගම සහ දොම්පෙ යන ප්‍රදේශවලට පෙ.ව. 8.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා පැය 16ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ලබුගම ජල පවිත්‍රාගාරයේ භූගත ජල ටැංකිය පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් ජල කප්පාදුව සිදු වන බව ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්