අගෝස්තු මාසය තුළ මෙරට උද්ධමනය 70.2%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව පසුගිය ජූලි මාසය තුළ උද්ධමනය සටහන් වී තිබුණේ 66.7%ක් ලෙසිනුයි.

එලෙසම මෙරට ආහාර උද්ධමනයද පසුගිය අගෝස්තු මාසය තුළ 84.6%ක් වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබුණි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්