පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සිය සිසුන් සඳහා පුහුණුව සහ සේවා පළපුරුද්ද ලබාදීමේ අරමුණින් අර්ධකාලීන රැකියා වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

උපකුලපති මහාචාර්ය එම්.ඩී.ළමවංශ මහතා කියා සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළම සිසුන්ට අර්ධකාලීන රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට විශ්වවිද්‍යාලය සැලසුම් කර ඇති බවයි .

එම සැලසුම් අනුව, සිසුන් 300 කට පමණ අර්ධකාලීන රැකියා ලබා දීමට නියමිතව තිබෙන අතර
ඒ අනුව, මසකට පැය 15 සිට 20 දක්වා අර්ධකාලීන රැකියාවල නිරත වීමට සිසුන්ට අවසර ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ මෙවැනි අර්ධකාලීන රැකියා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්