යුරෝපා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 23 කට ආසන්න  මූල්‍ය ආධාරයක් ලබා දී තිබේ.

 

තිරසාර කාර්මික සංවර්ධනයක් සඳහා මෙම ආධාරය ලබා දී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව දක්වමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ආචාර්ය මහතා කියා සිටියේ මේ වන විට  ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 22.83 ක් සහ යුරෝ මිලියන 18.75ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදී ඇති බවයි. 

 

මෙම මූල්‍යාධාර මෙරට කාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා, දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා මෙන්ම   බලශක්ති කළමනාකරණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති වැනි අංශයන් හි සංවර්ධනය සඳහා වෙන් කර ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්