මෙවර ආසියානු කුසලානය දිනා ගැනීමට උර දුන් නාවික හමුදාවට අනියුක්තව සේවය කරන දැල් පන්දු කණ්ඩායමේ සාමාජිකාවන් හට උසස්වීම් පිරිනැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් දැන් සිටින නිලයට වඩා එක් නිලයක් ඉහළට උසස් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ආසියානු කුසලානය දිනා ගනිමින් මෙරට කීර්තිය වර්ධන කිරීම සඳහා ඔවුන් ලබා දුන් දායකත්වය ඇගයීම පිණිස ඔවුන්ට මෙලෙස උසස්වීම් ලබා දෙන අතර, ඊට අමතරව එක් ක්‍රීඩිකාවකට රුපියල් දෙලක්ෂ පහස් දහස (250,000) බැගින් මූල්‍යමය ත්‍යාගයක්ද ලබා දෙනු ලැබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්