සැප්තැම්බර් 19 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව එදින රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා ද නිවාඩු දිනයක් බව අධ්‍යාපන අමාත්යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්