ජනපතිගේ එංගලන්ත සහ ජපන් සංචාරවලින් අනතුරුව තවත් කැබිනට් ඇමතිවරු 10 පත්කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

විශාසවන්ත දේශපාලන ආරංචි මාර්ග විසින් මේ බව සඳහන් කොට ඇති තිබේ.

ඒ අනුව දැනට ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් දරන අමාත්‍ය ධූරවලට අමතරව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 18 දෙනෙකු පත්කර ඇති අතර ජනපතිගේ සංචාරවලින් අනතුරුව තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 10 දෙනෙකු පත් වනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්