මාස 06ක කාලයක් සඳහා නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසරක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව ජනතාවට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයට හෝ අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත ගොස් එම කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

දැනට ඉතුරුව පවතින රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් විදෙස් ගත වන පුද්ගලයන් හට පමණක් නිකුත් කරන අතර සති කිහිපය තුළ ඇණවුම් කරන ලද රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණ කාඩ්පත් 450,000ක් දිවයිනට ලඟා වීමට නියමිතයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්