කුකුළු මස් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක සිල්ලර මිල රුපියල් 50කින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව වෙළෙඳ සංගම් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව අද(14) සිට කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් 1400ක් වු කුකුළු මස් කිලෝග්‍රෑම් එක්ක නව මිල රුපියල් 1,450ක් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්