2022 වර්ෂයේ රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර අදින් (07) අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ලබන (13) වන අඟහරුවාදා දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්