22 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලවුවත් ඇතැම් වගන්ති සම්මත කිරීම සඳහා විශේෂ බහුතරයක් හා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ දුන් තීන්දුව කතානායකවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව, එම වගන්ති තවදුරට ත් සංශෝධනය කළ යුතු හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයක් සහිතව හෝ ජනමත විචාරණයකින් සම්මත කරගත යුතු බව ත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කර ඇති බවත් කතානායකවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්