දිවයිනට බලපා ඇති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මේ වන විට පොල්ගොල්ල මහවැලි වේල්ලේ හා   පොල්ගොල්ල දැදුරු ඔයේ වාන් දොරටු කිහිපයක් විවෘත කර ඇත.

 

මහවැලි වේල්ලේ වාන් දොරටු 5 ක් මේ වන විට විවෘත කර ඇති අතර, ඒ අනුව මේ වන විට එම වේල්ලෙන්  තත්ත්පරයට ඝණ අඩි 17,500ක් ජලය මුදාහැරේ.

 

එමෙන්ම පොල්ගොල්ල ජලාශයේ  දැදුර ඔයේ වාන් දොරටු 8 ක් ද විවෘත කර ඇති අතර ඉන් මුදා හැරෙන ජල ප්‍රමාණය තත්පරයට ඝණ අඩි 19,200 කි.

 

ඒ අනුව මහවැලි වේල්ල පහළ ජනතාවට හා දැදුරු ඔය ද්‍රෝණීයේ ජනතාව හා අවදානයෙන් සිටින ලෙස අනතුරු අඟවා ඇති අතර, ඊට අමතරව කැළණි ගඟේ ජල මට්ටමේද සුළු ඉහළ යෑමක් දක්නට හැකි බැවින් කැළණි නිම්නයේ පහත් බිම් වල වෙසෙන ජනතාව හට අවදානයෙන් සිටින ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත. 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්