පසුගිය වසර හා සැසඳීමේදි මෙම වසරේ ජනවාරි සිට ජූලි මාසය දක්වා කාලය තුළ අපනයන ආදායම සියයට 12.9 කින් වර්ධනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කොට ඇති අතර, එහි අගය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 7,678ක් වේ.

 

එමෙන්ම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ අදාළ කාලසීමාව තුළ ආනයන වියදම පහළගොස් ඇති අතර එහි අගය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 11,315 ක් වේ.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් මහ බැංකුව නිවේදනය කර සිටින්නේ, පසුගිය වසරේ අදාළ කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 3.5ක පහළ යැමක් බවයි.

එමෙන්ම පසුගිය ජුලි මාසය තුළ ආනයන වියදම සියයට 24.8කින් පහළගොස් ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්