අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහත දමා තිබේ.

ඒ අනුව ගෘහස්ත 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 113 කින්ද, 5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 45 කින්ද , 2.3kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 21කින්ද අඩු වන අතර ගෘහස්ත 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4551/=ක් ද, 5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1827/= ක් ද 2.3kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 848/=ක් ද වන බව සදහන් වේ.


newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්