විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හා උසස් පෙළ විභාගය පවත්වන දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දෙසැම්බර් මස 4 වන ඉරිදා දිනයේ දී පැවැත්වෙන අතර උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මස 5 වන දා සිට ජනවාරි 2 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.
newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්