සියයට 20 ක ප්‍රතිශතයකින් (20%) දුරකථන සේවා ගාස්තු වැඩි වීම අද සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව මීට පෙර ඩේටා හා අනෙකුත් දුරකථන සේවා සඳහා හඳුන්වා දී තිබූ පැකේජයන් ක්‍රියාත්මක වීම අද සිට සිදු නොවන අතර, එමෙන්ම දුරකථන කාඩ්පත් වල අගයන්ද වැඩිවී ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්