ඩොලරයේ අගය තවදුරටත් ඉහළ යාම හමුවේ අන්තර්ජාල, දුරකථන හා රූපවාහිනි ගාස්තු(Pay TV) ඉහළ දමන බව එම සේවා සපයන ආයතන සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම ගාස්තු 20% සහ 25% අගයකින් ඉහළ යනු ඇති අතර ලබන 05 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි VAT බදු ප්‍රතිශතය ද ඉහළ දමා ඇති බැවින් එය 12% සිට 15%ක අගයක් ගනු ඇති බව අදාළ සමාගම් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්