දුම්වැටි වල මිල කාණ්ඩ 4ක් යටතේ ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව දුම්වැටියක මිල රුපියල් 3, 5, 10, 15, යන අගයන්ගෙන් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්