සියයට 70 ක ප්‍රතිශතයකින් (70%) ජල ගාස්තුව ඉහළ දැමීම අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක‌ වේ.

මෙම සංශෝධනය යටතේ සාමාන්‍ය නිවසක ජල ඒකක ගාස්තුව හා ස්ථාවර ගාස්තුව යන දෙකම ඉහළ යන අතර ඒ අනුව මීට පෙර රුපියල් 300 කට ආසන්න මුදලක් ජල බිල්පත ගෙවනු ලබන පවුලකට ඉදිරියේදී රුපියල් 700 කට වැඩි මුදලක් ඒ සඳහා ගෙවීමට සිදු වනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්