ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව 2022 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තු ඉහළ දමන බව සඳහන් වේ.

දැනට ජල ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අගෝස්තු මස 09 වන දින අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා ගාස්තු සංශෝධනයක් සහ මහජනතාවට අඛණ්ඩව සහ බාධාවකින් තොරව ජල සේවා සැපයීම අවශ්‍ය බව හඳුනාගෙන තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්