අද (24) සිට සාමාන්‍ය පරිදි රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවමින් චක්‍රලේඛයක් භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව අද සිට රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, රජයේ වතු සමාගම් ඇතුළු රාජ්‍ය අංශයේ සියලු සේවකයින් සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට පැමිණිය යුතුයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්