ඔස්ට්‍රේලියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දෙන හදිසි මුදල් ආධාර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් ඔස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් දක්වා සිටින්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් මෙරටට ලබා දීමට තීරණය කර තිබූ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 50 ට අමතරව තවත් මිලියන 25 ක් ලබා දීමට තීරණය කළ බවයි.

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් මෙරටට ලබා දෙන හදිසි මුදල් ආධාර ප්‍රමාණය ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් බිලියන 75 කි.

 

http://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්